Blog

Kosten jeugdzorg rijzen de pan uit: Krijg meer grip door data

3 minuten
bericht datum
9 Jun, 2022

Volgens het CBS ontvingen meer dan 380.000 jongeren met een leeftijd tot 23 jaar jeugdzorg in 2021. Dat is meer dan één op de twaalf jongeren in Nederland. Het budget dat daarvoor beschikbaar wordt gesteld is vaak niet toereikend. Voeg daar de stijgende kosten en de veelheid aan zorgaanbieders aan toe, en de gemeente rest een uiterst complexe, onoverzichtelijk taak.

Hoe houdt u als gemeente de jeugdzorgkosten in toom en krijgt u meer grip op het jeugdzorgbeleid? Dit vraagstuk is al sinds de invoering van de decentralisatie in 2015 onderwerp van gesprek. In 2022 stelt het kabinet 1.3 miljard beschikbaar ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Het vergroten van het budget is een deel van de oplossing.

Om een wezenlijke verbeterslag te maken is er meer nodig dan geld alleen. De complexiteit van de kwestie vraagt om andere oplossingsrichtingen en innovatief denken. Formuleer een gezamenlijke visie op het zorglandschap en start bij de kern. Wat is het boogde doel van de jeugdzorg?

Sturen op samenwerking

Jeugdzorgaanbieders en jeugdmedewerkers hebben gezamenlijk één bestaansrecht. Zorg bieden aan de jongeren die het nodig hebben. Daar is het domein op ingericht. Neem de zorgaanbieder mee in de visie en krijg beter inzicht in elkaars belangen. Zet deze samenwerking kracht bij door een actieve data-analyse van de resultaten.

De benodigde data is doorgaans aanwezig binnen de gemeentelijke bestanden, maar de inzet ervan is vrijblijvend. Maak gebruik van de beschikbare data met betrekking tot behandelingsduur, zorgkosten en specialismen, alsmede de praktijkervaring van professionals en jongeren. Zo geeft u meer richting aan het beleid en bent u in staat een kristalheldere onderbouwing te geven bij iedere beslissing. Bovendien bent u in staat verbeterpunten te formuleren.

Iedere zorgvraag is uniek

Grip op de kosten kan niet losgezien worden van het leveren van effectiviteit en kwaliteit. Dit valt of staat met een effectieve koppeling van de zorgvraag aan een passende zorgaanbieder. Met een snelle afhandeling per casus is immers iedereen geholpen. Met de cliënt voorop.

Een zorgvraag is per definitie uniek. Toch ligt willekeur op de loer. Het is van groot belang dat de zorg naadloos aansluit op de zorgsituatie van de cliënt. Met de inzichtelijkheid die OnForm biedt is maatwerk mogelijk, middels slimme dashboarding, categorisatie, SKJ-registratie, casus inzichtelijkheid en directe koppelingen tussen cliënt en zorgverlener. Zo wordt datagestuurde besluitvorming onderdeel van het proces.

Ondersteun het proces

Als jeugdprofessional wilt u maatwerk leveren. Van beleidsmedewerker tot behandelaar. Het belang van de jeugdige staat centraal. U definieert eerst de zorgvraag, analyseert de problemen en stelt een behandelplan op met doelstellingen en de koppeling aan één of meerdere zorgaanbieders. Na de uitvoering wordt het proces geëvalueerd en neemt u een besluit over het vervolgtraject.

Het proces moet het doel dienen. Selecteer de hulpmiddelen die u helpen grip te krijgen. Definieer wat kwaliteit is en formuleer op basis daarvan de doelen die u wilt behalen. Deze ondersteunt u met KPI’s.

Datagedreven werken is het heden en de toekomst. Het platform OnForm laat gemeenten en zorgaanbieders efficiënter en effectiever werken door te sturen op data en resultaat. Immers is de data vaak beschikbaar, maar ontbreekt het inzicht. Hoe zet u de beschikbare data om naar kwalitatieve input? OnForm ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders in de datatransformatie die nodig is om de doelstellingen te halen. Door real-time inzicht te bieden in specialismen en herregistratie zijn stuurdata zoals financiële gegevens, KPI’s, de gemiddelde casusduur en -kosten en efficiëntiepercentages beschikbaar.

Creëer financiële beheersbaarheid

De gemeente heeft de regie over de zorgbeleidsplannen en daarmee over de verdeling van het budget. Door forecasting op te nemen in het financiële beleid is het gemakkelijker een realistisch budget op te stellen. Dankzij real-time budgetbewaking krijgt u als jeugdprofessional inzicht in de kosten, waardoor u sturing kan geven aan het beleid. OnForm ontzorgt de gemeentelijke jeugdzorg en realiseert een flinke efficiëntie-, kwaliteits- en bewustwordingsslag. Met een gemiddelde besparing van 7,1 procent op het totale budget tot gevolg.

Benieuwd wat OnForm voor uw gemeente kan betekenen? Download dan ons e-book ‘Betere data, betere jeugdzorg‘ of de leaflet ‘Uw specifieke jeugdzorgvraag direct bij de juiste dienstverlener‘.

Bronnen

Veel meer jongeren ontvangen jeugdzorg dan aanvankelijk werd gedacht | Nu.nl

Bestuurlijk_Transformatie_Akkoord.pdf (envedder.nl) 

Grip op jeugdzorg: drie bekostigingsmodellen vergeleken | YACHT 

Werken vanuit de bedoeling: met of zonder systeemwereld? (corporatiestrateeg.nl)  

https://jeugdzorgoporde.nl/  

https://www.vbprofs.nl/nieuws/2018/september/focus-en-sturing-in-het-sociaal-domein/  

https://www.telengy.nl/actueel/jeugdzorgkosten-blijven-stijgen-hoe-krijgen-gemeenten-meer-grip-op-de-uitgaven/ 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/03/ruim-%E2%82%AC13-miljard-extra-naar-gemeenten-voor-tekorten-jeugdzorg-in-2022