Blog

Zorgstapeling ontcijferd: Hoe kunnen gemeenten dit voorkomen?

3 minuten
bericht datum
26 Sep, 2023

Gemeenten in heel Nederland worden geconfronteerd met een groeiende uitdaging: de stijgende uitgaven vanuit de Jeugdwet. Deze uitgaven zijn tussen 2015 en 2019 gestegen met ongeveer 50%. Een gevolg hiervan is dat andere essentiële gemeentelijke voorzieningen onder druk komen te staan.

Zorgstapeling verminderen

Een kernonderdeel van deze uitdaging is het fenomeen “zorgstapeling”. Maar wat is zorgstapeling precies? Het houdt in dat een cliënt, vaak een jongere, meerdere zorgproducten tegelijkertijd ontvangt. Dit kan leiden tot onnodige kosten en zelfs tot een overmatige medicalisering van problemen. Echter, het simpelweg verminderen van zorgstapeling is geen eenvoudige opgave.

Besparingen identificeren

Wanneer we kijken naar de oorzaken van de stijgende uitgaven, wordt duidelijk dat een systematische analyse essentieel is. Met zo’n analyse kunnen gemeenten potentiële besparingen identificeren. Eén veelvoorkomende bevinding is dat zorgaanbieders de verblijfszorg als een “all-inclusive zorgproduct” zien, waarbij zij ambulante zorg zien als onderdeel van de verblijfszorg.

Andere zorgaanbieders brengen deze zorg echter apart in rekening. Deze ongelijkheid in aanpak heeft geleid tot gesprekken tussen gemeenten en zorgaanbieders om duidelijkere afspraken te maken.

De rol van andere stakeholders

Naast de zorgaanbieders spelen andere stakeholders, zoals het Rijk, VNG en ouders, een cruciale rol. Recentelijk zijn er afspraken gemaakt tussen het Rijk en de VNG om de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten structureel houdbaar te maken. Ouders zijn eveneens een essentieel onderdeel van de oplossing. Door kritisch te kijken naar de zorg die hun kinderen ontvangen en actief in gesprek te gaan met zorgverleners, kan onnodige zorgstapeling worden beperkt.

Automatisch stapeling signaleren met OnForm

Wat kunnen we dan doen om de zorgstapeling efficiënt aan te pakken? Hier komt het OnForm dataplatform in beeld. Met OnForm kunnen tekenen van zorgstapeling vroegtijdig worden opgemerkt. Met realtime informatie vanuit meerdere bronnen, bijvoorbeeld van het iJw berichtenverkeer, kunnen waarschuwingen worden ingesteld. Hierop kan de toewijzer van de gemeente vroegtijdig stapeling herkennen en hier gepaste actie op ondernemen.

OnForm faciliteert samenwerking tussen verschillende stakeholders en zorgt ervoor dat de juiste zorg tijdig wordt aangeboden, waardoor stapeling, overlap en wachttijd worden verminderd of voorkomen.

Maar technologie is slechts een deel van de oplossing. Het is essentieel dat alle betrokkenen, van zorgaanbieders en gemeenten tot ouders en jeugdigen zelf, actief samenwerken om te waarborgen dat jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben – niet meer, niet minder.

Samenwerken en technologie verminderen stapeling in de jeugdzorg

Concluderend, de uitdagingen van zorgstapeling in de jeugdzorg vereisen een gecoördineerde en weloverwogen aanpak. Samenwerking tussen alle betrokkenen en het gebruik van technologie, kunnen helpen bij het vinden van duurzame oplossingen voor de financiële en zorggerelateerde uitdagingen waar gemeenten voor staan.

Bezoek onze oplossingen pagina om te zien hoe OnForm uw gemeente kan helpen.