Blog

10 grote opgaven van de Hervormingsagenda Jeugdzorg: met welke opgave start ú?

6 minuten
bericht datum
11 Jul, 2023

De hervormingsagenda voor de jeugdzorg is een feit! Het is gebleken dat jeugdzorg een uitdaging is voor de gemeenten, sinds dit vanaf 2015 onder hun verantwoordelijkheid valt. Knelpunten zijn onder andere personeelstekort, hoge werkdruk en administratieve lastendruk. Maar ook het gebrek aan beschikbaarheid van zorg door tekortschietende inkoop op het juiste schaalniveau is een belangrijk knelpunt gebleken. Het leidt allemaal tot onvoldoende kwaliteit en effectiviteit van jeugdzorg, met in het uiterste geval soms ook de schadelijke gevolgen van uithuisplaatsingen, die misschien niet nodig waren als er kwalitatief goede jeugdzorg was geweest.

Vanuit de Commissie van Wijzen is een beoordeling gekomen over de jeugdzorg. Naar aanleiding hiervan is het advies aan het Rijk en VNG om tot een agenda gekomen opgevolgd en deze is nu definitief. Er wordt komend jaar toegewerkt naar een nieuw stelsel waarin toezicht, wetgeving, financiering en sturing ten dienste staan van efficiëntere hulp en zorg voor de jeugdige en gezinnen.

In de Hervormingsagenda Jeugdzorg zijn tien grote opgaven vastgelegd waarmee ook ú aan de slag moet. De eerste 5 gaan over het verbeteren van jeugdhulp en het voorkomen daarvan:

1. Er moet fundamenteel gesproken worden over opvoeding, opgroeien en ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan het toenemende beroep op jeugdhulp

2. Breed kijken naar situatie zoals onderwijs, armoede, schulden, huisvesting van het gezin

3. Toegankelijke en beschikbare jeugdhulp voor kwetsbare jeugdigen en gezinnen

4. Laagdrempelige hulp, dicht bij huis waarbij lokale teams ook zelf passende hulp kunnen bieden

5. Voorkomen en terugdringen van uithuisplaatsing ofwel residentiële jeugdhulp

Opgaven 6 tot en met 10 gaan meer over het verbeteren van het jeugdhulpstelsel en de uitvoering daarvan in de praktijk. Hier biedt OnForm de oplossing.

Met de ons digitale platform, bieden wij de oplossing door het combineren van relevante en actuele databronnen zoals iJw berichtenverkeer, SKJ, CBS en Ministerie VW&S. Hiermee worden al de uitdagingen van deze grote opgaven op zijn minst positief beïnvloed, maar ook zelfs volledig opgelost!

Wij continueren de lijst van 10 grote opgaven van punt 6 tot en met 10, met daarbij de uitleg hoe OnForm de oplossing biedt.

6. Een sterke impuls aan kwaliteit geven in de sector om effectiviteit te verhogen

Kennis is momenteel versnipperd. Door kennis te bundelen via ons overzichtelijke platform, niet alleen van uw gemeente zelf, maar ook regionaal, leidt dit tot meer structuur, waardoor hulp effectiever is voor de jeugdige die dit nú nodig heeft.

7. Verbetering in het bieden van tijdige en passende hulp, ondersteund door verplichte regionale samenwerking

Door het toevoegen van data van zorgverleners in de regio, ontstaat een bredere keuze naar hoog specialistische of schaarse zorg. Het resulteert in meer rust en stabiliteit in het proces. Meer kennis en competenties zijn beter inzichtelijk.

8. Een aanzienlijke verlaging van administratieve lasten, zodat meer tijd besteed kan worden aan de zorg voor de jeugd

Door een efficiëntere selectie van zorg, inclusief een rating-systeem om de beste zorg aan te laten sluiten op de werkelijke behoefte(n), wordt veel administratieve rompslomp voorkomen. Sneller weten waar de vereiste zorg wordt aangeboden, met de hoogste effectiviteit, is direct zichtbaar.

9. Een verbeterde toegang tot uniformiteit van data, wat leidt tot een beter inzicht in kwaliteit en effectiviteit

OnForm biedt alle productcodes, ook zodra deze landelijk zijn gestandaardiseerd, overzichtelijk in het productenboek. Het leidt tot beter inzicht in welke beleidsinterventies wel of niet werken. Daarmee is de jeugdige geholpen door alleen de zorg aan te bieden waar hij of zij baat bij heeft.

10. Efficiëntere toewijzing van beperkte middelen, wat zorgt voor betere sturing en meer grip op jeugdzorg

Het platform van OnForm leidt tot een efficiënter toewijzingsproces en beter inzicht in de kosten. Het levert direct en actueel inzicht op in de competenties, gestapelde zorg via één zorgaanbieder en met minder uit-huis plaatsingen als gevolg en actie ondernemen op onnodig vol maken van budgetten of continue overstijging daarvan.

Op onze oplossingen pagina ziet u hoe u de toewijzing kunt verbeteren voor meer grip op de jeugdzorg.

 

De Hervormingsagenda biedt richtlijnen om jeugdzorg in uw gemeente aan te pakken en te hervormen. Bovendien zal nieuwe wetgeving deze hervorming verplichten. Met OnForm kunt u alle uitdagingen en grote opgaven die over de uitvoering gaan, in één keer goed aanpakken en oplossen.

Is uw gemeente al ‘on form’ om de jeugdzorg te bieden die de jongeren in uw gemeente verdienen?

Plan nu een demo van OnForm in en start met de hervorming van Jeugdzorg binnen uw gemeente.